Waar staan wij voor

Stichting KBA Nw West staat voor kwalitatief goed onderwijs.

Stichting KBA Nw West heeft in het strategisch meerjarenplan beschreven waar wij met elkaar voor staan. Wij hechten veel belang aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Maar niet zomaar. Wij zijn ook onderdeel van de stad Amsterdam en dat dragen we uit. Onze uitgangspunten hebben we weergegeven in een animatie. Als u op onderstaande link klikt dan maken we aanschouwelijk waar wij voor willen staan.Wij willen een echte Amsterdamse leer- en leefgemeenschap vormen waarin de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Een (kleurrijke) gemeenschap waarin iedereen, ongeacht achtergrond, zich gehoord en gezien voelt: de kinderen, de ouders en de medewerkers. Een gemeenschap waar ruimte is voor iedere school om vanuit keuzevrijheid, zingeving en creativiteit zich te verbinden met de eigen buurt en invulling te geven aan optimaal onderwijs.

Wij gaan er vanuit dat een kind zich goed ontwikkelt wanneer het zich geaccepteerd voelt in een ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin het kind de basisbehoeften autonomie, competentie en relatie ervaart. Het kind weet dan vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid te handelen en om te gaan met zijn (grootstedelijke) omgeving. Voor een doorgaande ontwikkelingslijn hierin is samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen (kind, ouders, medewerkers en omgeving) essentieel. De pedagogische relatie tussen kind en volwassene speelt hierbij een belangrijke rol in het creŽren van een ontwikkelingsgerichte omgeving.

Om deze pedagogische relatie vorm te geven hanteren we hierbij de volgende vier uitgangspunten:

  • De leerkracht is zich bewust van zijn/haar rol in relatie tot het kind en
    ouder/verzorger en kan hierop reflecteren;
  • Het kind wordt serieus genomen in al zijn mogelijkheden en beperkingen;
  • De leerkracht stelt grenzen door structuur in activiteit en ruimte te bieden
    en omgangsregels te bespreken en te onderhouden;
  • De leerkracht begeleidt en stimuleert de sociale interacties en
    samenwerking, die het kind met andere kinderen aangaat.