Elout

Adres:
Cornelis Krusemanstraat 70
Postcode/Plaats:
1075 NS Amsterdam
Telefoonnummer:
020-4702717
E-mailadres:
Website:

De school

Basisschool Elout staat in Amsterdam Oud Zuid en is een school met ongeveer 260 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. In het gebouw is een voorschool gevestigd welke wordt geleid door 'Impuls'. De voorschool bestaat uit 3 peutergroepen waarin maximaal 15 kinderen zitten. Het schoolgebouw en plein van de Elout zijn de laatste jaren opgeknapt en op het dak uitgebreid met 4 lokalen. De school beschikt verder over een lokaal voor beeldende vorming , een speellokaal voor kleuters en een gymzaal. De verwachting is dat de Elout de komende jaren zal groeien naar 13 groepen.

Basisschool Elout is de 'echte Amsterdamse school' in stadsdeel Oud Zuid. Als school willen wij bij alle kinderen de talenten kleur geven en ervoor zorgen dat iedereen er mag zijn!

Wij richten ons met zijn allen, leerlingen, teamleden en ouders, op een optimale en brede ontwikkelingskansen van onze leerlingen, met goede resultaten en creativiteit in denken en werken. Dit alles doen wij zodat zij de mogelijkheid hebben zich in de multiculturele samenleving zowel individueel als met elkaar optimaal kunnen ontplooien

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk bij de begeleiding van het kind in de richting van een succesvolle toekomst. Ouders zijn altijd welkom op school.
De school wordt gezien als een centrale plek binnen de omringende maatschappij en onderhoudt contacten met de verschillende organisaties binnen de buurt die betrokken zijn bij de opvoeding van de kinderen die de school bezoeken.

Als school geven wij onderwijs met oog voor talentontwikkeling en waarin kunst, cultuur, sport en gezond leven onze speerpunten zijn.
Wij creŽren een veilig leef- en werkklimaat, waarin ieder kind zich uitgedaagd voelt om een zelfverantwoordelijke houding te ontwikkelen.
Het pedagogisch klimaat op de Elout is gebaseerd op respect en begrip voor anderen, ongeacht afkomst, geloof en prestatie.
Vanuit onze oecumenische grondslag leren wij de kinderen betrokken te zijn, samen te werken en zich te richten op bindende factoren.

Het onderwijs

De Elout werkt met jaargroepen. De afgelopen jaren heeft het team zich ontwikkeld in sterk klassenmanagement en een goede kwaliteit van de instructie. De inzet van het Activerende Directe Instructie model (ADI-model) levert de groepsleerkracht ruimte binnen de klassikale structuur om te differentiŽren. Om deze organisatievorm op een goede manier te kunnen inzetten, maken wij gebruik van groepsplannen op 3 niveaus voor diverse vakgebieden.

Naast deze vormen is er in het schooljaar 2015-2016 een start gemaakt met het werken op tablets voor de verwerking van de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen in de groepen 5 t/m 8.

De komende jaren wordt het werken met tablets uitgebreid naar meerdere groepen en zal bekeken worden voor welke vakgebieden de tablet nog meer gebruikt gaat worden. Op het gebied van leerkrachtvaardigheden en het aanbieden van lesstof gaat de school aan de slag met 'Teach like a Champion' en het werken met de 21st Century Skills.

De VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

De Elout ziet Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) als de basis van goed onderwijs. In samen werking met voorschool Elout wordt een fundamentele basis gelegd voor de leerlingen in het beginnende leerproces op school.
De Voorschool is bedoeld voor alle peuters vanaf 2 Ĺ jaar.
De peuter leert spelen en plezier hebben met de leidsters en de andere kinderen. Samen delen, wachten op je beurt, opruimen wat je hebt gepakt en andere kleine taken maken onderdeel uit van de Voorschool. Daarnaast doen de kinderen heel veel leuke activiteiten waaronder zingen, luisteren, knippen, plakken en verven. Onze Voorschool wordt geleid door gediplomeerde pedagogische medewerkers die werken met het Kaleidoscoopprogramma.

In de groepen 1 en 2 van de Elout wordt deze aanpak voortgezet en wordt naast de al genoemde vaardigheden begonnen met het ontwikkelen van het gecijferd en fonemisch bewustzijn als voorbereiding op het lees- en rekenproces wat start vanaf groep 3. Alle leerlingen van de groepen 1 en 2 worden tevens geobserveerd met behulp van het programma KIJK. De leerkrachten krijgen zo een goed beeld en kunnen de lesstof aanbieden op het juiste niveau van de leerlingen. De overdracht naar groep 3 wordt via dit programma verder verbetert zodat de leerlingen goed kunnen starten en zich optimaal kunnen verder ontwikkelen.

Beeldende kunst is de taal die ons bindt

Kunst is de taal die de culturen en hiermee ook onze leerlingen verbindt. Kunst is tevens een manier van communiceren, net als taal.
Met een ruimtelijk werkstuk of tekening vertelt het kind een verhaal en laat het iets van zijn persoonlijke beleving zien.
Naast het uitdrukken van jezelf doet het maken van een werkstuk ook een beroep op het denken. Er moet gepland worden (wat eerst, wat daarna) en er moeten oplossingen gezocht worden om het te krijgen zoals je wilt.
Door de kinderkunstwerken een prominente plek in de school te geven, leren we de kinderen om trots te zijn op hun werk: het mag gezien worden!
De school wordt daardoor van hen en ze leren om respect en interesse voor elkaars werk te hebben. Zo voedt de beeldende kunst tevens de sfeer in de school.

Gezond leven en bewegen

In de tijd waarin wij leven is het tegenwoordig belangrijk dat wij als school gezond leven en bewegen een plek geven in de dagelijkse praktijk. Als school promoten wij het drinken van water en het eten van fruit. Voor de leerlingen bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van een gezonde lunch welke door de ouders zelf besteld kan worden via onze partner Slim Lunchen (www.slimlunchen.nl).

Alle leerlingen krijgen les van bevoegde gymdocenten. Na schooltijd is er de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport in de eigen gymzaal. Als school doen wij mee aan vele sporttoernooien onder leiding van de leerkrachten en ouders. Leerlingen die aan de toernooien meedoen worden in de gelegenheid gesteld om in de pauze en na schooltijd extra te trainen onder begeleiding van de (gym)leerkrachten. Als school zijn wij trots op ons meisjes team van de bovenbouw die in 2016 Kampioen van Amsterdam en de Regio zijn geworden met schoolvoetbal.

Team

Naast de directeur en de groepsleerkrachten zijn er onderwijsassistenten werkzaam op onze school. Voor de optimale zorg en talentontwikkeling van de kinderen hebben wij een intern begeleider en diverse remedial teachers in dienst. Er zijn tevens een aantal vakleerkrachten verbonden aan de school voor beeldende vorming, muziek- en bewegingsonderwijs. Een management ondersteuner en een schoonmaker complementeren het gehele team.

Kijkt u ook eens op onze website www.bselout.nl of op onze facebook pagina.


Youtube linkjes naar alle Youtube pagina's van de klassen van de Elout

Algemeen
https://www.youtube.com/channel/UCFY4_RTld308xc5AIaKerWQ?view_as=subscriber

Kleuters
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4GPZ15UN49JnUIpEZxRbMLL

Groep 3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4FzOc0-Uy2ZS3Gzu1-3TYGx

Groep 4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4GNVTcJmoW8iNgh3d2cKee8

Groep 5
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4Hleq3_qtczNHWNNAWqwpRT

Groep 6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4HBi1NQyl7Z9NdV3Za7-cjf

Groep 7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4GjAQxGwVfC5pNGW7Hqwv20

Groep 8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4E0p2ETqJBmJhafeELjgZ69

Nieuwkomers
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4Gbk8YHGRqovzYwCxgv9emt

RT
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4HJMp-J-PVBLtVNiPnxKZaY

Gym
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4HsMEXIAfMoCG8z2npOPvym

Overige
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3MJUUPNgw4HX9H3bhz7fJMJmtaZPKMrx